Fagringer

En måte å implementere kunnskapsbasert praksis på arbeidsplassen er å opprette fagringer. Haukeland universitetssykehus var først ute med å innføre fagringer blant sykepleiere ved tre avdelinger. Inspirert av dette prosjektet har kommunehelsetjenesten i Bergen satt i gang fagringer lokalisert på Løvåsen sykehjem, Undervisningssykehjem. Hensikten er å lære seg å arbeide kunnskapsbasert og å implementere forskning i praksis for å kunne gi pasientene bedre helsetjenester.

Fagringer settes sammen av 3-5 deltakere.  Gjennom et år arbeides det med én konkret problemstilling som er relevant for deltakerne og deres praksis. Det innhentes forskningslitteratur, artikler/retninglinjer vurderes kritisk i henhold til sjekklister og det lages en implementeringsstrategi før det hele evalueres.

Suksessfaktorer:

  • God organisering og planlegging
  • Ledelsesforankring
  • Undervisningsdager og veiledning underveis i arbeidsperioden
  • Avsatt tid

 

BlyantLiv Irene Ruud, Høgskolen i Bergen, presenterer fagringer fra et undervisningssykehjem. Liv Irene underviser i KBP og forsker på implementering.