Utdanning

For all høyere utdanning er det en utfordring å forberede studenter på en yrkesutøvelse som er i kontinuerlig endring. Stadig ny viten og nye krav til kompetanse og teknologi må møtes med et utdanningsforløp som kan forberede dynamiske og selvstendige utøvere av sin profesjon.

I Nasjonal strategi for kvalitetsutbedring i sosial og helsetjenestene heter det at helsevesenet i større grad må kunne ta i bruk ny og relevant kunnskap. Dette er krav som sammenfaller med nøkkelelementer i konseptet kunnskapsbasert praksis. Gjennom flere år har bachelorutdanning ved Høgskolen i Bergen systematisk implementert kunnskapsbaserte prinsipper gjennom en treårig utdanning (fysioterapi og radiografi). Erfaringsmessig har kunnskapsbasert praksis (KBP) vært egnet til å bli kombinert med den pedagogiske tanken om problembasert læring.

Tidlig i studiet blir studentene presentert for KBP gjennom en innføring i konseptet. Behovet for å bruke forskning i fagutøvelsen blir synliggjort tidlig, og blir fulgt opp gjennom tilbud om kurs i litteratursøk av bibliotekar. Studentene møter krav om at denne tilnærmingsformen anvendes gjennom studiet, gjennom integrering av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, men også med fokus på kritisk anvendelse av forskningslitteratur.

 

 

BlyantPlanlegger du å undervise i kunnskapsbasert praksis? Her får du noen enkle råd ved stipendiat Nina Rydland Olsen, Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen. Hun forsker på undervisning i kunnskapsbasert praksis.