Audit

Klinisk audit er en kvalitetsforbedringsmetode med mål om å forbedre helsetilbudet til pasienten.

Hensikten er å evaluere i hvilken grad helsetjenestene møter kunnskapsbaserte anbefalinger for problemområdet som skal kvalitetsforbedres. Gjennom en audit kan man få kartlagt standarden på pasientbehandlingen, og få satt søkelys på eventuelle behov for forbedring.

Resultatene fra kvalitetsvurderingen må formidles til praksis gjennom tilbakemelding, eller feedback. Da kalles det audit og feedback. Den underliggende tanken bak audit og feedback, er at kvaliteten og sikkerheten på helsetjenestene vil forbedres som et resultat av at helseutøveren får tilbakemelding på egen praksis og dermed endrer adferd.

Du kan gjennomføre en intern eller ekstern audit. Intern audit kan gjennomføres ved at du eller dere som team selv vurderer egen praksis. Hvis noen utenfor avdelingen innhenter og vurderer informasjon fra deres praksis, kalles det ekstern audit.

BlyantKatrine Aasekjær, høgskolelektor, Høgskolen i Bergen