Kritisk vurdering

Forskningsresultater kan ikke brukes ukritisk. Hensikten med kritisk vurdering (trinn 4) er å vurdere gyldigheten av informasjonen i studien. Det er viktig at den metodiske kvaliteten og konteksten studien er gjennomført i blir vurdert.


Hvorfor vurdere?

Denne delen er en innføring i hvordan du kritisk vurderer forskningsartikler. Du lurer kanskje på hvorfor det er nødvendig å vurdere artikler som er publisert i vitenskapelige tidsskrifter? Selv om artikler er publisert i velrenommerte tidsskrifter, er det likevel viktig å vurdere artikkelens gyldighet, metodiske kvalitet, resultater og overførbarhet.

Tabellen med kjernespørsmål, hvilken type kunnskap disse gir og hvilken forskningsmetode som er best egnet, er et godt utgangspunkt når du skal kritisk vurdere artikler. I tillegg til at kritisk vurdering sier noe om hvor god artikkelen er, kan du også bruke den for å lære mer om forskningsmetode.

Kjernespørsmål Kunnskap Foretrukket studiedesign
Hvor mange har et helseproblem? Prevalens – forekomst Tverrsnittsstudie
Hvorfor får noen dette problemet, mens andre holder seg friske? Årsak – etiologi Kohortstudie
Kasus-kontroll studie
Hvordan kan vi avgjøre om noen har dette problemet? Diagnostikk Tverrsnittsstudie
(med en referansestandard)
Hva kan vi gjøre for å forebygge eller behandle problemet? Effekt av tiltak Randomisert kontrollert studie
Hvordan går det med den som har problemet? Prognose – sykdomsforløp Kohortstudie
Hvordan oppleves det?
Hva er det som gjør at det virker?
Erfaringer og holdninger Kvalitative metoder

Sjekklister

Det er utarbeidet sjekklister som gjør det lettere å kritisk vurdere vitenskapelige artikler. Ulike spørsmål krever ulike forskningsmetoder, og du må derfor bruke sjekklister som passer forskningsmetoden i den enkelte artikkelen.

Norskspråklige sjekklister for kritisk vurdering er tilgjengelige fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Disse er basert på internasjonale verktøy for kritisk vurdering.