Kvalitativ metode

Kvalitativ forskningsmetode brukes for å undersøke og beskrive menneskers opplevelse og erfaringer. Det finnes foreskjellige måter å fremskaffe denne kunnskapen på. Kvalitativ metode er en fleksibel forskningsmetode, og det kan være utfordrende å sette seg inn i metoden.

Datainnsamling og analyse

Datainnsamling skjer hovedsakelig gjennom intervju eller observasjon, men kan også ha andre former. For å oppnå et rikt beskrivende datamateriale, har man et relativt lite utvalg deltagere i kvalitativ forskning.

Analyse av kvalitative data kan variere, avhengig av den retningen man arbeider innenfor.

Gjennom analyse prøver forskerne å finne mening i datamaterialet.

Funnene presenteres i et beskrivende og fortellende format, med utdrag fra datamaterialet for å underbygge og illustrere hovedtemaene.

Kjernespørsmål Kunnskap Foretrukket studiedesign
Hvor mange har et helseproblem? Prevalens – forekomst Tverrsnittsstudie
Hvorfor får noen dette problemet, mens andre holder seg friske? Årsak – etiologi

Kohortstudie

Kasus-kontroll studie

Hvordan kan vi avgjøre om noen har dette problemet? Diagnostikk Tverrsnittsstudie
(med en referansestandard)
Hva kan vi gjøre for å forebygge eller behandle problemet? Effekt av tiltak Randomisert kontrollert studie
Hvordan går det med den som har problemet? Prognose – sykdomsforløp Kohortstudie

Hvordan oppleves det?
Hva er det som gjør at det virker?

Erfaringer og holdninger

Kvalitative metoder

Kritisk vurdering av kvalitative artikler:

Det er debatt om hvorvidt én standardisert sjekkliste kan benyttes på alle typer kvalitative studier. En sjekkliste vil aldri kunne dekke alle sider av artikler, men er ment å hjelpe deg når du skal vurdere om artikkelen har bruksverdi i din praksis.
Sjekklisten dekker følgende områder:

 • Har artikkelen en klart formulert problemstilling?
  • I en god artikkel bør du finne et klart og tydelig formål på slutten av introduksjonen. I tillegg bør formålet være presentert i abstractet (sammendraget). Sammenfaller artikkelens problemstilling med ditt spørsmål? Hvis du ser at den ikke gjør det, må du kanskje legge artikkelen til side og se om du finner en som er mer relevant.
 • Er metoden som er benyttet velegnet for å besvare problemstillingen? 
  • For å finne ut av dette, kan du bruke tabellen over som hjelpemiddel. Dersom du vet at du ønsker kunnskap om personers opplevelse og erfaring, ser du i tabellen at foretrukket forskningsmetode er kvalitativ metode.
 • Kan du stole på resultatene? 
  • Svaret på dette finner du som oftest i metodedelen i artikkelen. Her må du stille deg kritisk til utvalget, datainnsamlingen og analysemetoden som er brukt i studien.
 • Hva er resultatene? 
  • De sentrale hovedfunnene i studien skal komme klart frem i artikkelen.
 • Kan resultatene brukes i min praksis?
 

BlyantJanet Harris, Høgskolen i Bergen,  gir deg en presentasjon av kvalitativ forskningsmetode, og en måte å kritisk vurdere kvalitative artikler på (10:13 min).

BlyantDette er en øvingsoppgave om kritisk vurdering av kvalitative artikler. Du kan bruke en kvalitativ artikkel du har fra før eller du kan bruke denne kvalitative artikkelen om kronisk muskelsmerte (PDF). Bruk sjekklisten for kvalitative artikler som hjelpemiddel. Her kan du se et løsningsforslag.