RCT

Dersom spørsmålet ditt handler om effekt av et tiltak, er randomisert kontrollert studie (RCT) den beste forskningsmetoden. RCT er en metode der vanligvis to grupper sammenlignes. Gruppene som skal sammenlignes bør være så like som mulig med hensyn til alt som kan påvirke utfallet. Dette oppnår man ved å tilfeldig fordele (randomisere).  

Kjernespørsmål Kunnskap Foretrukket studiedesign
Hvor mange har et helseproblem? Prevalens – forekomst Tverrsnittsstudie
Hvorfor får noen dette problemet, mens andre holder seg friske? Årsak – etiologi

Kohortstudie

Kasus-kontroll studie

Hvordan kan vi avgjøre om noen har dette problemet? Diagnostikk Tverrsnittsstudie
(med en referansestandard)
Hva kan vi gjøre for å forebygge eller behandle problemet? Effekt av tiltak Randomisert kontrollert studie
Hvordan går det med den som har problemet? Prognose – sykdomsforløp Kohortstudie

Hvordan oppleves det?
Hva er det som gjør at det virker?

Erfaringer og holdninger

Kvalitative metoder

I en randomisert kontrollert studie skal deltagerne fordeles tilfeldig i kontrollgruppe og tiltaksgruppe. Når et nytt medikament skal testes ut, randomiserer man deltagerne i to grupper. Den ene gruppen får medikamentet (tiltaksgruppe), mens den andre gruppen (kontrollgruppen) ikke får medikamentet.

Randomisering er teknikken som med størst sannsynlighet gir sammenlignbare grupper.

Tilfeldig fordeling får vi (i prinsippet) ved å slå mynt og krone (i praksis ved å la et dataprogram gjøre arbeidet).

En randomisert kontrollert studie foregår over en tidsperiode. Etter en gitt tidsperiode sammenlignes de to gruppene, og sammenligningen viser om medikamentet har effekt eller ikke.

Kritisk vurdering av RCT:

  • Er fomålet med studien klart formulert?
  • Er en randomisert kontrollert studie et velegnet design for å besvare spørsmålet?
  • Kan du stole på resultatene?
  • Hva er resultatene?
  • Kan resultatene brukes i min praksis?

 BlyantI denne forelesningen av Hildegunn Lygren, Høgskolen i Bergen, får du en presentasjon av hva en randomisert kontrollert studie er, og eksempler på problemstillinger der RCT er det riktige studiedesign å bruke (7:54 min).

BlyantI dette eksempelet ser du hvordan en randomisert kontrollert studie kan utføres.

BlyantØnsker du å trene på kritisk vurdering av en randomisert kontrollert studie? Her finner du en en artikkel og sjekkliste for RCT . Du kan også se på dette løsningsforslaget.